Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov 

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním  mojich osobných údajov spoločnosti DOMOS SLOVAKIA, s.r.o., Vozárova 2956/1, Košice 040 17, IČO: 36590487, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke .

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

 

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

1.    Identifikačné údaje

1)    Prevádzkovateľom  osobných údajov je :

Obchodné meno:    DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:                          Vozárova 2956/1, 040 17  Košice

IČO:                            36590487

Štatutárny orgán:    Michal Olejár,  konateľ spoločnosti

Spoločnosť zapísaná:  Mestský súd Košice I. oddiel : sro,vložka číslo 16280/V

(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 

2.    Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:
 

Názov osobného údaju: E-mail
Kategória osobných údajov: Bežný osobný údaj

 

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke http://www.domosslovakia.sk

 

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov ktorý vyjadrite zaškrtnutím políčka.

 

4.    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na vytvorenie štatistiky prehliadania webstránky  http://www.domosslovakia.sk

2) Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

 

5.    Doba uchovávania osobných údajov

1) Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

 

6.    Poučenie o právach dotknutej osoby

1)     Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c) požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) požadovať výmaz svojich osobných údajov

e) žiadať o obmedzenie spracúvania  jej osobných údajov,

f)  namietať spracúvanie osobných údajov,

g) požiadať o prenos osobných údajov,

h)  možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 

2) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

3) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

4) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

7. Mlčanlivosť

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

8.    Zverejnenie osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

 

9 .  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

1)   Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.  

 

V prípade ak nesúhlasíte so spracovávaním svojich osobných údajov, vypnite používanie cookies pre doménu www.domosslovakia.sk. Viac informácii ohľadom cookies nájdete TU.

Ak nebudete súhlasiť so spracovaním osobných údajov, nebudete zaradení do systému tvorby štatistiky prehliadania webstránky http://www.domosslovakia.sk.